มาเขียน Notion Formula with Confidence ด้วย TDD กัน (แจก Formula Thousand Comma ด้วยนะ)

Photo by Pankaj Patel on Unsplash

สวัสดีครับ วันนี้ผมมาแชร์เทคนิคการเขียน สูตรแบบ ยังไงก็ไม่พลาดแน่ๆ กันครับ เทคนิคที่ใช้ TDD (Test-Driven Development) คือ โดยผมประยุกต์ใช้ใน Notion โดย

ในตัวอย่างนี้จะใช้สูตรการใส่ comma เลขหลักพันนะครับ มาเริ่มกันเลย!

1. การสร้าง Table มา

2. กำหนด Column

  • Number = คือค่าตั้งต้น
  • Output = สูตรของเรา
  • Expected = สิ่งที่เราอยากให้เป็น คำตอบที่ถูกต้อง
  • Tester = สูตรง่ายๆ สำหรับเช็คว่า Output กับ Expected เท่ากันมั้ย

3. เราจะเริ่มจากให้ Pass บางเคสก่อน

(เอาจริงๆ ต้องเริ่มจาก Fail ทุกเคส แต่นี้ขอข้ามขั้นตอนนั้นไป)

4. จากนั้น เราจะค่อยๆ ปรับแก้สูตรไปเรื่อยๆ จนผ่านครบทุกเคสครับ

Finally, All Test Pass

Download TDD Template with Thousand Comma @ Full Article

มาเขียน Notion Formula with Confidence ด้วย TDD กัน (แจก Formula Thousand Comma ด้วยนะ) | Thada W

--

--

Software Engineer, using ASP.NET Core, React, TypeScript. Blog at thadaw.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Thada Wangthammang

Thada Wangthammang

Software Engineer, using ASP.NET Core, React, TypeScript. Blog at thadaw.com