มาเขียน Notion Formula with Confidence ด้วย TDD กัน (แจก Formula Thousand Comma ด้วยนะ)

Photo by Pankaj Patel on Unsplash

สวัสดีครับ วันนี้ผมมาแชร์เทคนิคการเขียน สูตรแบบ ยังไงก็ไม่พลาดแน่ๆ กันครับ เทคนิคที่ใช้ TDD (Test-Driven Development) คือ โดยผมประยุกต์ใช้ใน Notion โดย

ในตัวอย่างนี้จะใช้สูตรการใส่ comma เลขหลักพันนะครับ มาเริ่มกันเลย!

  • Number = คือค่าตั้งต้น
  • Output = สูตรของเรา
  • Expected = สิ่งที่เราอยากให้เป็น คำตอบที่ถูกต้อง
  • Tester = สูตรง่ายๆ สำหรับเช็คว่า Output กับ Expected เท่ากันมั้ย

(เอาจริงๆ ต้องเริ่มจาก Fail ทุกเคส แต่นี้ขอข้ามขั้นตอนนั้นไป)

Finally, All Test Pass

Download TDD Template with Thousand Comma @ Full Article

มาเขียน Notion Formula with Confidence ด้วย TDD กัน (แจก Formula Thousand Comma ด้วยนะ) | Thada W

--

--

Software Engineer, using ASP.NET Core, React, TypeScript. Blog at thadaw.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store