เราควรเพิ่มประสิทธิภาพของ Single Page Application โดยใช้ Server-side Rendering (SSR) หรือไม่

Server-side Rendering (SSR) จากอดีตสู่ปัจจุบัน มาจากไหน แล้วทำไมเราควรจะสนใจ ช่วยเรื่องของ SEO ได้อย่างไร

Photo by Olaf Val on Unsplash

SSR ไม่ใช่เรื่องใหม่

SSR เป็นกลไกปกติของ Web Application

มี Web Application อยู่แล้ว แล้วทำไมต้องมี SSR อีก ?

บทบาทของ SPA รวมถึงข้อดีและข้อเสีย

<!-- This will render the component server-side -->
@Html.React("CommentsBox", new {
initialComments = Model.Comments
})

แล้วเครื่องมือในปัจจุบันมีแบบไหนกันบ้าง

หลักในการเลือก

แหล่งข้อมูลดีๆ สำหรับ SPA

Final Thought

Acknowledgement

Software Engineer, using ASP.NET Core, React, TypeScript. Blog at thadaw.com

Software Engineer, using ASP.NET Core, React, TypeScript. Blog at thadaw.com