เราควรเพิ่มประสิทธิภาพของ Single Page Application โดยใช้ Server-side Rendering (SSR) หรือไม่

Server-side Rendering (SSR) จากอดีตสู่ปัจจุบัน มาจากไหน แล้วทำไมเราควรจะสนใจ ช่วยเรื่องของ SEO ได้อย่างไร

Photo by Olaf Val on Unsplash

SSR ไม่ใช่เรื่องใหม่

ถ้าย้อนกลับไปเมื่อ 10 กว่าปีที่แล้ว สมัยที่เราเขียน PHP เพื่อทำ Web Application ซึ่ง PHP เองก็ภาษาฝั่ง Server หมายความว่า PHP source code จะถูก interpret ที่ server แล้วส่ง response กลับมาเป็น HTML มายัง Client ลองมาดูรูปประกอบเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้น

SSR เป็นกลไกปกติของ Web Application

ถ้าเราสังเกตุกลไกการทำงานของ Web Application นั้น มันคือการ render HTML ที่ฝั่ง server ซึ่งก็ตรงตัวกับคำว่า Server-side Rendering ที่หมายถึงการ Render ที่ฝั่ง Server นั้นเอง

มี Web Application อยู่แล้ว แล้วทำไมต้องมี SSR อีก ?

แบบนี้ครับ จากต้นบทความผมได้บอกไปแล้วว่า SSR มาพร้อมกับการเขียน JavaScript ยุคสมัยใหม่ เช่น React, Vue, Angular เป็นต้น

บทบาทของ SPA รวมถึงข้อดีและข้อเสีย

ในยุคที่ React, Vue, Angular มีความนิยมสูงขึ้นมาก มันจึงทำให้การทำ SPA เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อนมากๆ รวมถึงการผลักดัน PWA Application โดย Google ซึ่งบทบาทของ SPA หลักๆ คือการมาแทนที่ Mobile Application อย่างพวก Android หรือ iOS ได้ (ไม่ได้ทุกกรณี ขึ้นอยู่กับ Requirement)

<!-- This will render the component server-side -->
@Html.React("CommentsBox", new {
initialComments = Model.Comments
})

แล้วเครื่องมือในปัจจุบันมีแบบไหนกันบ้าง

  • ตัวแรกเลยคือ Create React App โดยเราสามารถเขียน SPA แบบ CSR ได้โดย default เลย แต่ถ้าจะทำ SSR ใน official docs เค้าแนะนำให้ไปใช้ Next.js แทน ซึ่งทำได้ดีๆ มากๆ
  • แต่ข้อเสียคือ เราอาจจะต้องใช้ backend server ที่เป็น JavaScript
  • ส่วนถ้าเป็นการทำ SSR ภาษาอื่นๆ ก็สามารถทำได้ครับ แต่อาจจะต้อง customize เองเช่น ReactJS.net ที่ทำงานร่วมกับ ASP.NET Core หรือภาษา Python, Java ก็มีเหมือนกัน

หลักในการเลือก

เลือก SSR

  • ถ้าอยากให้ Faster initial loading.
  • Improve SEO เพราะว่าการทำ Multi-Page จะทำให้ search engine ทำงานได้ดีกว่า และง่ายกว่า
  • ไม่ได้กังวลเรื่อง SEO มาก

แหล่งข้อมูลดีๆ สำหรับ SPA

จากบทความของ Search Engine Watch ได้หยิบยกตัวอย่างข้อมูลดีๆ สำหรับทำ SEO บน SPA ผมเลยขอหยิบมาเขียนซ้ำอีกรอบ:

Final Thought

สุดท้ายนี้ การทำ SSR ก็ไม่ใช่วิธีการเดียวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพ แต่เราสามารถใช้ทริคอื่นๆ แทนได้ เพื่อให้ประสิทธิภาพดีขึ้น อาจจะไม่ดีที่สุด แต่ development cost ไม่สูงเกินไป เช่นการทำ caching เป็นต้น

Acknowledgement

สุดท้ายนี้ (จริงๆแล้วน้า) ขอขอบคุณทีมงาน Admin .NET Thailand มากๆ ที่ช่วยรีวิวและแนะนำบทความนี้จนสามารถเผยแพร่ออกไปได้

--

--

Software Engineer, using ASP.NET Core, React, TypeScript. Blog at thadaw.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store